Ցելյուլիտի առաջացման հիմնական պատճառները․․․Շատերը անտեսում են դրանք

Ցելյուլիտի առաջացման հիմնական պատճառները․․․Շատերը անտեսում են դրանք

Ցելյուլիտի առաջացման հիմնական պատճառները․․․Շատերը անտեսում են դրանք

Ցելյուլիտ, բակտե րիալ ինֆեկցիա, որն ընդգրկում է մաշկի ներքին շերտերը: Այն հիմնա կանում ընգր կում է ենթա մաշկը: Այն հիմնականում հանդիպում է կանանց շրջանում: Եվ կանանց համար դրանց առկայությունը ուղղակի անտանելի է:

Եկեք հասկանանք, թե ինչից է այն առաջանում։

Այն կարող է փոխանցվել գեներով: Եթե մոտ բարե կամների մոտ առկա է,ապա այն կարող է փոխան ցվել նաև հաջորդ սերնդին: Շատ հա ճախ այն հանդի պում է կանանց մոտ, իսկ պատ ճառը կանացի հորմոնն երն են:Հորմոններում փոփոխության դեպքում նույնպես առաջա նում է ցելյուլիտ: Հորմոն ների ընդունումից, հղիությունից կամ էլ դաշտա նադադարի ժամա նակ է դա հաճախ առաջանում:

Նյութափոխա նակությունը նույնպես մեծ ազդե ցություն է ունենում դրա առաջացման վրա: Երբ խախտ վում է ջրի և աղի պա-շարի հավասարությունը, ջուրը կուտակ վում է մաշկի տակ և դանդաղեցնում է արտա զատումը: Նստակյաց կյանքը մեծ դերա-կատարություն ունի: Որքան քիչ եք շարժվում, այնքան մեծ հավանականություն կա, որ ցելյուլիտ կառաջանա:

Վատ սնունդ: Ոչ ճիշտ, անառողջ սննդի ընդու նումը, որի մեջ կան շատ քիչ քանա կությամբ օգտա կար նյութեր, նույնպես առա-ջացնում են ցելյուլիտ: Հաճախակի սթրեսն ու դեպրեսիան և անքնությունը նույնպես գլխավոր պատ ճառներից մեկն են: Սրանք ազդում են հորմո նալ դաշտի վրա՝ առաջացնելով ճարպային կուտակում ներ: Ցեյլուլիտին հենց սկզբից պետք է ուշադ րություն դարձնել, քանի որ դրա դեմ պայքարելն այդքան էլ հեշտ չէ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ