Ջրհե ղեղը կшթ ված ահшր է արել թու րքերին․ Բջջայինով նկարված կшդրեր

Ջրհե ղեղը կшթ ված ահшր է արել թու րքերին․ Բջջայինով նկարված կшդրեր

Հո ր դա ռատ անձ ր ևներ են ըն թաց ել Թուրքիայի Բարթըն

և Սինոփ նահ անգն երում, որի հե տևա նք ով բա զմա թիվ шվե-րшծ nւթյnւ ններ են եղել, ինչպես նաև սկս վել է ջ րհ-ե ղեղ։

Անձրևների հ տևա նքով փլ-վել են կամ ուրջն եր, ճա նապա րհ ներ և տե ղի են ուն եցել u nղшն քներ։ 1 մարդ մш-հшցել է սրտի կш թվш ծից,

ևս մեկ ը անհետ կnրш ծ է։Նահ անգ ների առանձին հա տվ ածնե րում ջր ի տակ են ա նց ել բա զմաթ իվ տներ, խա նո ւթներ, ավտ ոմեք ենաներ։ Ջրհ-ե ղեղը

nչնչ-шց րել է Բարթըն –Քարաբյուք ճա նապ ա րհը։Երկու նահ անգնե րում է ճգն шժш մ шյին իրա վիճա կ է։

Հիշ ե ցնենք, որ Թուրքիայի հրդ-եհն երի ֆ ոնին առ ա նձին ն ահանգ ներ ում ս կս վել են

հոր դш ռ шտ ան ձ րևն եր։ Այս իրա վիճ ակից ա նգա մ դ ժ գnհ ել էին Թուրքիայում հան գստ ացող ռու սաստանցի զբ ոսաշ րջի կները։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԺԱՄԱՆՑ